编委会


 

 

                     编委会主任:罗文桦

                     主    编:郭红生

                     副主编: 孙孟炜 张  蓓 邱  俊  尹晓峰

                     编    委:(按姓氏笔画为序)

                                   Andreas Hohmann,王国祥,王   茹,王  晨,王   然,朱为模,华英汇,仰红慧,

                                   庄   洁,刘   阳,刘   欣   刘    展,肖焕禹,余诗平,沈勋章,张  漪,陆小聪,

                                   陈文华,陈锡尧,郑樊慧,钱风雷,高炳宏,黄海燕   曹可强,康    杰,路云亭,

                                   蔡   皓   谭小勇,黎涌明

 

                    Editorial Board Director:   LUO Wenhua

                    Editor-in-Chief:     GUO Hongsheng

                    Associate Editor:   SUN Mengwei, ZHANG Bei, QIU Jun, YIN Xiaofeng

                    Editorial Board:    Andreas Hohmann, WANG Guoxiang, WANG Ru, WANG Chen, WANG Ran,

                                                 ZHU Weimo, HUA Yinghui,  YANG Honghui, ZHUANG Jie, LIU Yang, LIU Xin,

                                                 LIU Zhan, XIAO Huanyu, YU Shiping, SHEN Xunzhang, ZHANG Yi,

                                                 LU Xiaocong, CHEN Wenhua, CHEN Xiyao, ZHENG Fanhui, QIAN Fenglei,

                                                 GAO Binghong, HUANG Haiyan, CAO Keqiang, KANG Jie, LU Yunting,

                                                 CAI Hao, TAN Xiaoyong, LI Yongming